پرداخت قبض

 

می توانید با شماره گیری #2*7* کلیه قبوض موبایل و سایر قبض های خدماتی خود را پرداخت کنید