کیف پول همراه

کدهای میان‌بر

کد میانبر

نوع درخواست

#123*

ثبت نام فارسی

#941*123*

ثبت نام برای گوشی هایی که زبان فارسی را پشتیبانی نمی کند

#رمز*مبلغ به ریال*کد عامل فروش*11*123*

خرید

#رمز*مبلغ به ریال*5000 *15*123*

برداشت وجه(مخصوص دفاتر خدماتی)

#رمز*مبلغ به ریال*شماره موبایل*2*123*

انتقال پول

نحوه پرداخت صورتحساب

#رمز*311*123*

صورتحساب پایان دوره سیم‌کارت دائمی خودم

#رمز*312*123*

صورتحساب میان دوره سیم‌کارت دائمی خودم

#رمز*شماره موبایل*321*123*

صورتحساب پایان دوره سیم‌کارت دائمی دیگر

#رمز*شماره موبایل*322*123*

صورتحساب میان دوره سیم‌کارت دائمی دیگر

نحوه شارژ سیم کارت خود و دیگران(عادی و فوق العاده)

#رمز*411*123*

شارژ اعتبار ده هزار ریالی (خودم)

#رمز*412*123*

شارژ اعتبار بیست هزار ریالی (خودم)

#رمز*413*123*

شارژ اعتبار پنجاه هزار ریالی(خودم)

#رمز*414*123*

شارژ اعتبار یکصد هزار ریالی (خودم)

#رمز*415*123*

شارژ اعتبار دویست هزار ریالی (خودم)

#رمز*مبلغ ریال*شماره موبایل*42*123*

شارژ سیم‌کارت اعتباری دیگران

#رمز*511*123*

شارژ اعتبار (فوق العاده) ده هزار ریالی (خودم)

#رمز*512*123*

شارژ اعتبار (فوق العاده) بیست هزار ریالی (خودم)

#رمز*513*123*

شارژ اعتبار (فوق العاده) پنجاه هزار ریالی (خودم)

#رمز*514*123*

شارژ اعتبار (فوق العاده) یکصد هزار ریالی (خودم)

#رمز*515*123*

شارژ اعتبار (فوق العاده) دویست هزار ریالی (خودم)

#رمز*مبلغ ریال*شماره موبایل*52*123*

شارژ (فوق العاده) سیم‌کارت اعتباری دیگران

#رمز*91*123*

مانده حساب

#رمز*92*123*

تراکنشات (سه تراکنش آخر همان روز)

#تکرار رمز جدید*رمز جدید*رمز قدیمی*93*123*

تغییر رمز

#کد زبان*رمز*94*123*

تغییر زبان (کد فارسی:0 / کد انگلیسی: 1)