آموزش ثبت نام در جیرینگ

جیرینگ

ابتدا برای جیرینگی شدن باید سیم کارت همراه اول داشته باشید

وبرای ثبت نام در جیرینگ کد #۱۲۳* را شماره گیری کرده و همانند تصاویر زیر مراحل را ادامه دهید.


0

2

3

پس از پایان مراحل فوق پیامکی از شرکت جرینگ ارسال می گردد که حاوی رمز موقت می باشد.

دقت کنید که این رمز محرمانه بوده و شما می توانید آن را به میل خود تغییر دهید.