پرداخت قبض

 

می توانید با شماره‌گیری #2*7* کلیه قبوض موبایل و سایر قبض‌های خدماتی خود را پرداخت کنید.