ایده‌های بزرگ چرا شکست می‌خورند؟
چه اتفاقی برای کارمندانی که خود را ارتقا نمی‌دهند می‌افتد؟