موافقت‌نامه


متقاضی ثبت نام برای قرار گرفتن در بانک اطلاعات پیمانکاران(Vendor List) شرکت جیرینگ می باشم و صحت مندرجات و سوابق ارسالی را تأیید می کنم.

شاخص های کلی ارزیابی پیمانکاران به شرح موارد زیر خواهد بود:

  • تجربه کاری: (سابقه های اجرایی )
  • حسن سابقه در کارهای قبلی: (به استناد تاییدیه های مشتریان قبلی)
  • ارزیابی توان مالی: (صورت های مالی 3 الی 5 سال گذشته)
  • توان تجهیزاتی: (امکانات مکفی مرتبط با انجام فعالیت ها)
  • توان فنی و برنامه ریزی: (داشتن تیم مجرب و نیروی انسانی مرتبط با موضوع فعالیت)
  • گواهینامه های صلاحیت: (مستندات قانونی و مجوزهای فعالیت)

اطلاعات کاربری

بارگذاری مدارک

آدرس

اطلاعات بانکی

سوابق کاری

بارگذاری فرم های حسن انجام کار: