جیرینگ حامی نشست تلکوبانک در نمایشگاه تراکنش ایران شد