مؤسسات مالی باید خود را برای ۵۰ سال آینده آماده نمایند