اهدای جایزه ویژه جشنواره هفت گنج
«هفت گنج» در انتظار مشتریان جیرینگ