کمپین زمستانی جیبِ گَرم (فاز دوم)
جشنواره زمستانی جیبِ گَرم
کمپین «ستاره هفت جایزه میده»