برندگان مسابقه جیرینگ آسیایی، جوایز خود را دریافت کردند