جیرینگ رتبه ۱۵۰ را در میان ۵۰۰ شرکت برتر ایران کسب کرد