نخستین فصل‌نامه «پایش محیط فین‌تک» توسط جیرینگ منتشر شد
فین تک چیست و چیزهایی که در مورد آن باید بدانید!