تغییر روش‌های اعتبارسنجی با ورود فناوری‌های جدید مالی