پرداخت نذورات عید قربان از طریق سامانه #۷* به حساب سازمان بهزیستی
امکان پرداخت فطریه توسط جیرینگ مهیا شد
جیرینگ امکان کمک به موسسات خیریه را فراهم کرده است
فال نیک یلدا