آیا باید برای کلیک بیش‌تر خودمان را به آب‌وآتش بزنیم؟