مؤسسات مالی باید خود را برای ۵۰ سال آینده آماده نمایند
تغییر روش‌های اعتبارسنجی با ورود فناوری‌های جدید مالی