نخستین فصل‌نامه «پایش محیط فین‌تک» توسط جیرینگ منتشر شد